MENU
Aula_close Layer 1
Stokkebækskolen

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Stokkebækskolen

Forretningsordnen er underlagt Folkeskoleloven, Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01/2014 og Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler.

 1. Skolebestyrelsen består af 8 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 3 elevrepræsentanter og evt. 2 medlemmer, som har interesse for skolen
   
 2. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmerne kan kun stemme, når de er personligt til stede
   
 3. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
   
 4. Bestyrelsens møder holdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i mødet, når der behandles sager, som har særlig interesse for dem
   
 5. Bestyrelsens medlemmer er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt i forhold til sager, der indeholder fortrolige oplysninger
   
 6. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i sager, der vedrører enkeltpersoner
   
 7. 1. suppleanten deltager i møderne, hvis der er forfald i længere tid
   
 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand valgt blandt forældrerepræsentanterne. Ind til konstitueringen ledes mødet af den længst siddende forældrerepræsentant. Valget er gældende til et flertal af bestyrelsen begærer nyvalg
   
 9. Skolens leder og viceskoleleder deltager i møderne uden stemmeret. Èn af dem fører beslutningsreferat, som udgives på forældreintra, samt skolens hjemmeside senest 5 hverdage efter mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser påført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. På referatet påføres, hvem der har deltaget i mødet
   
 10. Skolens leder udfærdiger udkast til dagsorden, som fastlægges af formanden. Dagsordnen udsendes senest 7 dage før mødet med relevante bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 2 dage før dagsordenen skal udsendes. Der kan optages punkter på dagsordenen under mødet, såfremt bestyrelsen er enig om det
   
 11. Skolebestyrelsen fastlægger ordinær møderække ved skoleårets start; 10 møder pr. skoleår. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden eller når en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Ved ekstraordinære møder orienteres medlemmerne så vidt muligt forud om indholdet af mødet
   
 12. Skolebestyrelsesmøderne afholdes så hver matrikel lægger mødelokalitet til mindst èn gang hvert skoleår

 

Sarah Bruhn, formand        Astrid Birkbak, skoleleder

7. august 2018